Mwy o wybodaeth am Rhannu Siwrne i Gaerdydd

Cyflwyniad

Datblygwyd Rhannu Siwrne i Gaerdydd gan Gyngor Caerdydd mewn partneriaeth ‚ Jambusters Limited er mwyn darparu cronfa ddata rhannu ceir i bobl syín gweithio yng Nghaerdydd.

Mae Rhannu Siwrne i Gaerdydd yn defnyddio meddalwedd i gyfatebu aelodau syín teithio iír un lleoedd, neu i leoedd syín agos at ei gilydd, yn y car a hefyd ar droed, ar feic, ar fws, ar dren ac mewn tacsi.

Mae annog mwy o bobl i ddechrau rhannu teithiau ac i leihau nifer y ceir sydd ar ffyrdd ein dinas yn rhan bwysig o brosiect Dinas Teithio Cynaliadwy Caerdydd. Caiff unrhyw sefydliad sydd wediíi leoli yng Nghaerdydd ymuno ‚ Rhannu Siwrne i Gaerdydd.

Cysylltwch ‚ carshareenquiries@cardiff.gov.uk i gael gwybod sut i wneud hynny.

Manteision

Manteision iír Cyflogwr

 • Llai o alw am fannau parcio
 • Gostwng costau cynnal
 • Lleihau traffig ar-safle
 • Lleihauír lefelau o straen ymysg staff
 • Canfyddiad oír manteision i staff
 • Recriwtio a chadw staff

Manteision iír Cyflogai

 • Lleihau traffig ac arbed amser gwerthfawr ar ddechrau ac ar ddiwedd y dydd
 • Lleihau costau tanwydd a chostau parcio drwy rannuír costau o ddydd i ddydd
 • Lleihauír milltiroedd aír draul o ddydd i ddydd ar eich cerbyd
 • Lleihauír lefelau o straen ymysg staff
 • Lleihau llygredd traffig ac o gymorth i leddfuír pwysau cynyddol sydd ar y gymuned leol aír amgylchedd
 • Ffordd mwy cymdeithasol a brafiach o deithio /li>

Nodau

Ar hyn o bryd mae dros 85% o weithwyr y DU yn defnyddio ceir i deithio iíw gwaith bob dydd. Drwy Gynllun Rhannu Ceir Caerdydd, y nod yw gwella'r sefyllfa bresennol i bawb sy'n defnyddio'r ffyrdd drwy leihau tagfeydd a lefel y traffig ar y rhwydwaith ffyrdd yn y boreau a chyda'r nos - heb gyfyngu nac effeithio ar ddatblygiad dulliau eraill o deithio.

Wrth i fwy a mwy o bobl gofrestru ar y cynllun, bydd gwell cyfleoedd i ganfod rhanwyr addas ymhlith yr aelodau cofrestredig. Mae llwyddiant y cynllun yn dibynnu ar gronfa ddata hwylus a hyblyg o staff syín barod i gyfrannu ac elwa ar y manteision yn y tymor byr aír tymor hir.

Ond maeín rhaid i mi ddefnyddioír car!

Lawrlwythwch ein taflen er mwyn gweld pa mor hawdd yw hi i symud tuag at ffordd mwy cynaliadwy o deithio.

Lawrlwytho PDF (442kB)

Gweld mwy o newyddion >

Ymuno fel cyflogwr   Rhowch ddewis teithio ychwanegol iích cyflogeion, a fydd o gymorth i gadw staff ac yn creu cyfleoedd recriwtio newydd fu gynt yn anghyraeddadwy Cynllunio teithiau   Cyngor am fesurau i hyrwyddo teithio cynaliadwy... Cadw Caerdydd yn Symud   Yn eich helpu i gynllunioích taith i Gaerdydd ac o amgylch y Ddinas.
Cysylltwch ‚ ni heddiw
Mae ein tÓm Rhannu Siwrne i Gaerdydd yn barod bob tro i dderbyn eich ymholiadau aích awgrymiadau.
Cadw Caerdydd yn Symud
Ystafell 301, Cyngor Caerdydd
Neuadd y Sir, Glanfaír Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW
© Hawlfraint Cyngor Caerdydd 2018. Cedwir pob hawl.
Dyluniwyd gan Peter Gill Datblygwyd gan Jambusters Ltd