Y Newyddion Diweddaraf


Chwefror 2010

Gaeaf rhifyn y Cylchlythyr RhannuCeirCaerdydd

Mae Gaeaf 2010 rhifyn y cylchlythyr rheolaidd RhannuCeirCaerdydd ar gael nawr, a gellir ei lwytho o'r dolenni hyn:

RhannuCeirCaerdydd Cylchlythyr Gaeaf 2010 (265 KB) - Adobe Acrobat (PDF) document

Mae'r cylchlythyr ar ffurf PDF: Acrobat Reader i'w ddarllen.


Tachwedd 2009

Hydref rhifyn y Cylchlythyr RhannuCeirCaerdydd

Mae Hydref 2009 rhifyn y cylchlythyr rheolaidd RhannuCeirCaerdydd ar gael nawr, a gellir ei lwytho o'r dolenni hyn:

RhannuCeirCaerdydd Cylchlythyr Hydref 2009 (543 KB) - Adobe Acrobat (PDF) document

Mae'r cylchlythyr ar ffurf PDF: Acrobat Reader i'w ddarllen.


Awst 2009

Haf rhifyn y Cylchlythyr RhannuCeirCaerdydd

Mae Haf 2009 rhifyn y cylchlythyr rheolaidd RhannuCeirCaerdydd ar gael nawr, a gellir ei lwytho o'r dolenni hyn:

RhannuCeirCaerdydd Cylchlythyr Haf 2009 (229 KB) - Adobe Acrobat (PDF) document

Mae'r cylchlythyr ar ffurf PDF: Acrobat Reader i'w ddarllen.


Mai 2009

Gwanwyn rhifyn y Cylchlythyr RhannuCeirCaerdydd

Mae Gwanwyn 2009 rhifyn y cylchlythyr rheolaidd RhannuCeirCaerdydd ar gael nawr, a gellir ei lwytho o'r dolenni hyn:

RhannuCeirCaerdydd Cylchlythyr Gwanwyn 2009 (276 KB) - Adobe Acrobat (PDF) document

Mae'r cylchlythyr ar ffurf PDF: Acrobat Reader i'w ddarllen.


Chwefror 2009

Gaeaf rhifyn y Cylchlythyr RhannuCeirCaerdydd

Mae Gaeaf 2009 rhifyn y cylchlythyr rheolaidd RhannuCeirCaerdydd ar gael nawr, a gellir ei lwytho o'r dolenni hyn:

RhannuCeirCaerdydd Cylchlythyr Gaeaf 2009 (327 KB) - Adobe Acrobat (PDF) document

Mae'r cylchlythyr ar ffurf PDF: Acrobat Reader i'w ddarllen.


Tachwedd 2008

Hydref rhifyn y Cylchlythyr RhannuCeirCaerdydd

Mae Hydref 2008 rhifyn y cylchlythyr rheolaidd RhannuCeirCaerdydd ar gael nawr, a gellir ei lwytho o'r dolenni hyn:

RhannuCeirCaerdydd Cylchlythyr Hydref 2008 (215 KB) - Adobe Acrobat (PDF) document

Mae'r cylchlythyr ar ffurf PDF: Acrobat Reader i'w ddarllen.


Chwefror 2008

Pedwerydd rhifyn y Cylchlythyr RhannuCeirCaerdydd

Mae pedwerydd rhifyn (Gaeaf 2008) y cylchlythyr rheolaidd RhannuCeirCaerdydd ar gael nawr, a gellir ei lwytho o'r dolenni hyn:

RhannuCeirCaerdydd Cylchlythyr Gaeaf 2008 (307 KB) - Adobe Acrobat (PDF) document

Mae'r cylchlythyr ar ffurf PDF: Acrobat Reader i'w ddarllen.


Medi 2007

Yn y Dre, Heb y Car!
(Wythnos Teithio Glân Ewrop 2007)

Helpwch y traffig i lifo ar ffyrdd ein dinas a gwella ein hamgylchedd!

Ydych chi wedi cael llond bol o eistedd mewn traffig? Oes gennych chi ddiddordeb mewn teithio cynaliadwy? Yn credu mewn newid? Os ydych, dewch i ymuno â ni!

O 16 i 22 Medi 2007 cewch gyfle i wneud cyfraniad cadarnhaol i leihau'r tagfeydd yng Nghaerdydd trwy gymryd rhan yn her Wythnos Teithio Glân Ewrop, ‘Rhowch gynnig ar 1 ym mhob 5’!

Beth yw Wythnos Teithio Glân Ewrop?

Lansiwyd Wythnos Teithio Glân Ewrop yn 2002 fel estyniad i'r ymgyrch Yn y Dre, Heb y Car! Cynhelir yr wythnos rhwng 16 a 22 Medi bob blwyddyn, er mwyn rhoi cyfle i drefi a dinasoedd hyrwyddo dulliau teithio cynaliadwy. Y nod yw hwyluso trafodaeth eang ynghylch yr angen i newid patrymau teithio trefol, ac, yn benodol, lleihau'r defnydd o geir preifat.

Beth yw Yn y Dre, Heb y Nghar?

Bydd Yn y Dre, Heb y Car! (a elwir hefyd yn Ddiwrnod Di-gar) ar 22 Medi yn dod â'r Wythnos Teithio Glân Ewrop i ben.

Bob blwyddyn bydd thema ar gyfer yr wythnos gyfan. Yn 2004, Strydoedd Diogel i Blant oedd y thema; yn 2005, Teithio Gwyrdd i’r Gwaith ac yn 2006, Newid yn yr Hinsawdd. Thema 2007 fydd Strydoedd i’r Bobl.

Beth mae Cyngor Caerdydd yn ei wneud i nodi’r wythnos eleni?

Eleni bydd Cyngor Caerdydd yn gwahodd aelod-sefydliadau RhannuCeirCaerdydd.com, eu gweithwyr a’u myfyrwyr a gweithwyr Canol y Ddinas i ‘Roi cynnig ar 1 ym mhob 5’. Hynny yw, gofynnir iddynt ymrwymo i adael y car gartref a cherdded, beicio, cymryd trafnidiaeth gyhoeddus neu rannu car o leiaf un diwrnod yn yr wythnos waith.

Gallai hyn arwain at ostyngiad o hyd at 20% yn y tagfeydd ar ffyrdd y Ddinas. Byddai’r un faint o draffig ar y ffyrdd ag yn ystod gwyliau’r ysgol wedyn!

Gall pobl ymrwymo i dreulio diwrnod di-gar trwy e-bostio ITWMC2007@cardiff.gov.uk

Nodwch ymhle rydych yn gweithio neu’n astudio ac a fyddech yn barod i roi adborth i ni am eich profiadau... pa mor hawdd fu hyn i chi, ac a fyddech yn ystyried parhau i deithio mewn modd mwy cynaliadwy yn barhaol, pe na bai ond am 1 diwrnod gwaith yn yr wythnos.

Llwythwch daflen ‘Rhowch gynnig ar 1 ym mhob 5’ oddi ar y wefan i weld pa mor hawdd yw newid pethau a dysgu rhagor am eich opsiynau ar gyfer teithio mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Ceisiwch wneud 1 allan o 5! (Cynhelir Wythnos Symudedd Ewropeaidd 2007) - Adobe Acrobat (PDF) document


Chwefror 2007

Croesawu’r BBC

Hoffai RhannuCeirCaerdydd groesawu BBC Cymru fel sefydliad sy’n Aelod.

Bydd modd i staff y BBC drwy Gymru bellach fewngofnodi a chwilio am gyd-deithwyr ar gyfer cymudo a theithio gyda’r gwaith.


Chwefror 2007

Croesawu HBOS

Ymunodd HBOS Card Services yn ddiweddar â RhannuCeirCaerdydd.

Bydd modd i’r staff ym Mhorth Caerdydd ac ym Mae Caerdydd ymuno â’r cynllun a chwilio am gyd-deithwyr posibl.


Chwefror 2007

Y Safle Cyd-deithio Cyflawn Cyntaf Cymraeg

Mae RhannuCeirCaerdydd wedi lansio’r wefan fyw gyflawn gyntaf yn y Gymraeg ar gyfer Cyd-deithio a Rhannu Ceir yng Nghymru.

Gall aelodau bellach ddewis cofrestru a chwilio am gyd-deithwyr yn y Gymraeg.


Medi 2006

UWIC yn ymuno â RhannuCeirCaerdydd

Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC) yw’r cyflogwr diweddaraf i ymuno â chynllun RhannuCeirCaerdydd.

Mae RhannuCeirCaerdydd yn falch iawn o groesawu Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd, mewn da bryd ar gyfer dechrau'r tymor!

Dyma’r fenter ddiweddaraf i wneud UWIC yn "wyrddach", gyda nifer o brojectau eisoes ar y gweill i sicrhau bod cymuned UWIC yn gwneud pob peth sy’n bosibl i helpu’r amgylchedd.

Mae gan UWIC Grŵp Defnyddwyr Beic (BUG) sy’n annog staff a myfyrwyr i ddefnyddio gwasanaeth bws Beicwyr UWIC, ac mae cynlluniau ailgylchu wedi’u cyflwyno yn y pedwar campws, i enwi dim ond rhai o’r camau gwyrdd sydd ganddynt.

photo of UWIC Buses

Meddai Neil Woollacott (Dirprwy Reolwr Gwasanaethau Llety UWIC): "Bydd RhannuCeirUWIC yn hynod o fanteisiol i'r holl staff ac yn galluogi aelodau i fod yn fwy ymwybodol o’r amgylchedd ac i leihau eu costau teithio."


Awst 2006

Posibiliadau newydd ar gyfer cyd-deithio!

Does dim rhaid i chi rannu car i ddefnyddio'r safle hwn!

Os ydych chi'n awyddus i gerdded, beicio, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu rannu tacsi, fe allwch chi ddod o hyd i bartner teithio yma. Cofrestrwch ar y safle a nodwch eich dewisiadau i ddod o hyd i'r cyd-deithiwr perffaith.

Ond mae’n rhaid i mi ddefnyddio’r car!

Lawrlwythwch ein taflen er mwyn gweld pa mor hawdd yw hi i symud tuag at ffordd mwy cynaliadwy o deithio.

Lawrlwytho PDF (442kB)

Gweld mwy o newyddion >

Ymuno fel cyflogwr   Rhowch ddewis teithio ychwanegol i’ch cyflogeion, a fydd o gymorth i gadw staff ac yn creu cyfleoedd recriwtio newydd fu gynt yn anghyraeddadwy Cynllunio teithiau   Cyngor am fesurau i hyrwyddo teithio cynaliadwy... Cadw Caerdydd yn Symud   Yn eich helpu i gynllunio’ch taith i Gaerdydd ac o amgylch y Ddinas.
Cysylltwch â ni heddiw
Mae ein tîm Rhannu Siwrne i Gaerdydd yn barod bob tro i dderbyn eich ymholiadau a’ch awgrymiadau.
Cadw Caerdydd yn Symud
Ystafell 301, Cyngor Caerdydd
Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW
© Hawlfraint Cyngor Caerdydd 2018. Cedwir pob hawl.
Dyluniwyd gan Peter Gill Datblygwyd gan Jambusters Ltd