Amodau

Mae rheidrwydd ar Gyngor Caerdydd a Jambusters Limited i nodi mai cyfrifoldeb pob unigolyn syn rhannu ceir yw cymryd pob rhagofal diogelwch rhesymol wrth gymryd rhan yn y cynllun Rhannu Ceir Caerdydd.

Rhaid i chi feddu ar yswiriant llawn, ac fech cynghorir i hysbysuch cwmni yswiriant eich bod wedi cofrestru gyda chynllun rhannu ceir neu siwrne. Ni ddylai hyn olygu bod yn rhaid i chi dalu mwy. Maer rhan fwyaf o bolisau yswiriant yn caniatu i chi gludo teithwyr ar eich taith ir gwaith, ar yr amod nad ydych yn codi mwy ar eich teithwyr nar hyn y maen ei gostio i redeg eich cerbyd.

Ein hatebolrwydd i chi

Nid ywr wybodaeth ar y wefan hon yn gynhwysfawr ac er gwaethaf pob ymdrech, efallai nad ywn gywir, yn gyfredol nac yn berthnasol i amgylchiadau unrhyw achos neilltuol. Ni allwn dderbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw wybodaeth anghywir na gwybodaeth goll (ac eithrio yn achos gwybodaeth syn anghywir drwy dwyll) ar y wefan hon ach cyfrifoldeb chin llwyr yw unrhyw benderfyniadau a wnewch ar sail yr wybodaeth sydd ar y wefan hon. Ni fydd Cyngor Caerdydd, Jambusters Limited nac unrhyw un ou his-gwmnau yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion neu ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig na canlyniadol na cholledion neu ddifrod o unrhyw fath arall syn deillio o agor neu ddefnyddior wefan hon neu unrhyw wybodaeth sydd arni.

Ac eithrio yn achos gwybodaeth bersonol, a gaiff ei thrin yn unol r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, os byddwch chin rhoi gwybodaeth i ni rydych chin cytuno bod gennym ni hawliau anghyfyngedig dros unrhyw wybodaeth or fath syn amherthnasol ir Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ac y gallwn ddefnyddio gwybodaeth or fath ym mha bynnag ffordd y dymunwn o fewn yr awdurdod. Tybir nad ywr wybodaeth honnon gyfrinachol.

Wrth gwrs, byddwn yn barod i ystyried unrhyw sylwadau sydd gennych am y wefan gallwch eu hanfon atom drwy e-bost i Rhannwch Siwrne i Gaerdydd

Yr hyn a wnawn gwybodaeth bersonol

Nid yw Cyngor Caerdydd yn dal nac yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy'n pori drwy'r wefan, oni bai eich bod yn dewis rhoi eich manylion personol i ni och gwirfodd drwy e-bost neu ar ffurflen ar-lein i ymholi neu ymgeisio am unrhyw un o'n gwasanaethau.

Pan fyddwch yn dewis llenwi unrhyw un o'n ffurflenni ar-lein defnyddir y wybodaeth bersonol a ddarparwch, gan Gyngor Caerdydd neu ddarparwr gwasanaeth trydydd parti sydd wedi'i gontractio i ni, i ddarparu'r gwasanaeth(au) y gofynnoch amdanynt. Bydd Cyngor Caerdydd yn ymdrechu i ddiogelu eich gwybodaeth a bydd unrhyw ddatgeliadau o'r wybodaeth honno yn unol 'n cofrestriad dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Bydd angen i ddarparwyr gwasanaeth trydydd parti a gontractiwyd i'r Cyngor gydymffurfio i'r un safonau.

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i gydymffurfio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, yn ogystal hawliau pobl i gyfrinachedd a pharch tuag at breifatrwydd. Byddwn yn ymdrin 'ch gwybodaeth breifat pharch. Fe'i cedwir yn ddiogel a dim ond y staff hynny a chanddynt hawl i'w gweld, fydd yn cael mynediad at yr wybodaeth. Byddwn yn gwneud ein gorau i gadwr wybodaeth amdanoch yn gywir a chyfredol. Pan nad oes angen i ni gadw gwybodaeth amdanoch mwyach, byddwn yn cael gwared r wybodaeth honno mewn modd diogel. Os hoffech wybod mwy, gan gynnwys manylion am ein dull o ofalu am eich gwybodaeth, cysylltwch r Rheolwr Gwybodaeth yn Neuadd y Sir, Caerdydd, 029 2087 3331

Perchnogaeth ar yr hawlfraint ar nodau masnach ar y wefan hon

Mae holl gynnwys y wefan hon ar holl ddeunydd sydd iw lawrlwytho ohoni wediu trwyddedun uniongyrchol gan Gyngor Caerdydd, oni nodir fel arall. Cedwir pob hawl.

Rydych chin gyfrifol am gydymffurfio r holl gyfreithiau hawlfraint perthnasol. Rydym yn caniatu i chi wneud copau or wefan hon ar ffurf gweithredoedd angenrheidiol achlysurol wrth edrych arni, ac fe gewch argraffu cymaint or wefan at eich defnydd personol ag syn rhesymol ar gyfer defnydd preifat. Gwaherddir pob defnydd arall yn llwyr.

Mae Cyngor Caerdydd a Logo Caerdydd yn nodau masnach syn eiddo i Gyngor Caerdydd. Ni chewch fframior wefan hon na chysylltu thudalen ar wahn ir hafan heb gael caniatd penodol gennym ni.

Defnyddio unrhyw hyperddolen

Nid yw Cyngor Caerdydd nac unrhyw un oi is-gwmnau nai gwmnau cysylltiedig yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan arall, gan gynnwys unrhyw wefan a allai fod wedich tywys at ein gwefan ni neu unrhyw wefan y gallai ein gwefan ni eich tywys iddi. Nid ydym yn derbyn atebolrwydd mewn perthynas ag unrhyw wefannau neu ddolenni or fath. Rydych chin gyfrifol am ddarllen a chydymffurfio r datganiadau preifatrwydd ar telerau defnydd sydd ar unrhyw wefan gysylltiedig or fath.

Pa gyfraith syn rheolir wefan hon?

Caiff eich defnydd or wefan hon ar eitemau a lawrlwythir ohoni, a gweithrediad y telerau ar amodau hyn, eu rheolin unol chyfreithiau Cymru a Lloegr. Gan y llysoedd fydd yr unig awdurdod dros unrhyw anghydfod syn deillio och defnydd chi or wefan hon.

Os bydd unrhyw awdurdod cymwys yn pennu bod unrhyw delerau, neu unrhyw ran or telerau sydd wediu cynnwys yn y telerau ar amodau hyn yn annilys, yn anghyfreithlon neu nad oes modd eu gorfodi i unrhyw raddau, bydd y telerau hynny ir graddau hynny yn cael eu dileu, ond bydd gweddill y teleraun dal yn ddilys, a bydd modd eu gorfodin llawn yn unol r gyfraith.

Ond maen rhaid i mi ddefnyddior car!

Lawrlwythwch ein taflen er mwyn gweld pa mor hawdd yw hi i symud tuag at ffordd mwy cynaliadwy o deithio.

Lawrlwytho PDF (442kB)

Gweld mwy o newyddion >

Ymuno fel cyflogwr   Rhowch ddewis teithio ychwanegol ich cyflogeion, a fydd o gymorth i gadw staff ac yn creu cyfleoedd recriwtio newydd fu gynt yn anghyraeddadwy Cynllunio teithiau   Cyngor am fesurau i hyrwyddo teithio cynaliadwy... Cadw Caerdydd yn Symud   Yn eich helpu i gynllunioch taith i Gaerdydd ac o amgylch y Ddinas.
Cysylltwch ni heddiw
Mae ein tm Rhannu Siwrne i Gaerdydd yn barod bob tro i dderbyn eich ymholiadau ach awgrymiadau.
Cadw Caerdydd yn Symud
Ystafell 301, Cyngor Caerdydd
Neuadd y Sir, Glanfar Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW
© Hawlfraint Cyngor Caerdydd 2018. Cedwir pob hawl.
Dyluniwyd gan Peter Gill Datblygwyd gan Jambusters Ltd