Cwestiynau Cyffredin

Beth yw rhannu ceir?

Rhannu ceir yw pan fydd dau neu fwy o bobl yn penderfynu teithio ir gwaith gydai gilydd mewn un car, yn hytrach nag ar wahn. Nid ywn hepgor pobl a fyddain deithwyr fel rheol neun teithio ar fathau eraill o drafnidiaeth, ond y prif amcan yw cael cerbydau oddi ar y ffordd drwy gynyddur nifer o bobl sydd ym mhob car.

Sut mae rhannu ceir yn gweithio?

Unwaith i chi lenwir ffurflen gofrestru, bydd eich manylion yn cael eu rhoi ar y gronfa ddata. Bydd y system Rhannu Ceir wedyn yn llunio rhestr o bobl addas i rannu nhw; pobl iw codi ar y ffordd neu bobl syn bywn agos atoch chi ac yn cwrdd r meini prawf a nodwyd gennych. Or rhestr hon, eich cyfrifoldeb *chi* wedyn yw cysylltu ch gilydd a threfnu cynllun rhannu ceir syn gyfleus i bawb.

Nid oes rhaid i chi ymrwymoch hun yn ormodol yr adeg hon. Un dewis yw cael cyfnod prawf a gosod dyddiad i adolygur sefyllfa. Bydd hyn yn eich galluogi i roir gorau i rannu os nad ywr trefniadaun addas i bawb.

Pam ddylwn i ystyried rhannu ceir?

Mae nifer fawr o resymau:

  • Maen lleihau traffig ac yn arbed amser gwerthfawr i chi ar ddechrau ac ar ddiwedd y dydd
  • Maen lleihau costau tanwydd a chostau parcio drwy rannur costau o ddydd i ddydd
  • Maen lleihaur milltiroedd ar traul o ddydd i ddydd ar eich cerbyd
  • Maen lleihau llygredd traffig ac yn gymorth i leddfur pwysau cynyddol sydd ar y gymuned leol ar amgylchedd
  • Maen ffordd fwy cymdeithasol a brafiach o deithio

Beth am rannu costau?

Mae sawl ffordd o wneud hyn. Os byddwch chin dod o hyd i ffordd syn gweithion arbennig o dda ich tm chi, anfonwch e-bost at weinyddwr y cynllun gydar manylion. Bydd unrhyw ddulliau newydd addas yn cael eu hychwanegu at ein rhestr o awgrymiadau.

  • Mae modd cymryd tro am yn ail, wrth i chi yrru am un wythnos ach partner yrrur wythnos wedyn
  • Os mai dim ond un gyrrwr sydd, gall ef neu hi godi tl ar y teithwyr am y siwrnai: mae Cyngor Caerdydd ar hyn o bryd yn awgrymu eich bod yn codi 10c y filltir ar gyfer teithiau o dan 20 milltir a 7c y filltir ar gyfer teithiau dros 20 milltir.

Beth am yswiriant?

Rhaid i chi gael yswiriant llawn ac fech cynghorir i roi gwybod ich cwmni yswiriant eich bod wedi cofrestru r Cynllun Rhannu Ceir. Ni ddylai hyn godi pris eich yswiriant. Maer rhan fwyaf o bolisau yswiriant yn gadael i chi gludo teithwyr ar eich siwrnai ir gwaith, ar yr amod nad ydych chin codi tl ar eich teithwyr ar wahn i gostau rhedeg y cerbyd.

Cliciwch yma i weld datganiad gan Gymdeithas Yswirwyr Prydain a llythyr sampl y gallwch ei ddefnyddio os ydych chin dymuno cysylltu ch cwmni yswiriant.

Oes rhaid i mi rannu bob diwrnod?

Nac oes, fe allwch chi ddewis diwrnodau penodol i rannu ac mae lle i nodir rheiny ar y ffurflen gofrestru.

Beth os ydw in rhannu car ac yn gorfod gadael y gwaith ar frys?

Os ydych chin deithiwr ac yn gorfod gadael y gwaith ar frys am resymau annisgwyl, mae nifer o gyflogwyr wedi cytuno i drefnu lifft neu dacsi adref i chi. Mae hyn yn wir hefyd yn achos unrhyw deithiwr os ywr gyrrwr wedi gorfod gadael yn annisgwyl.

Beth os mai fi syn gyrru a fy mod in sl?

Rhaid i chi gysylltu ch partner(iaid) rhannu ceir ar unwaith fel y gallan nhw wneud trefniadau eraill. Fel teithiwr hefyd, maen bwysig eich bod yn rhoi gwybod ir gyrrwr os byddwch chin sl er mwyn iddynt wybod nad oes angen eich codi.

Beth os ydw in gweld nad yw rhannu ceir yn addas i mi?

Os na fydd rhannu ceir yn addas i chi, fe allwch chi roir gorau iddi unrhyw bryd.

Rwyn gweithio shifftiau. Oes modd rhannu o hyd?

OES, mae rhannu ceir yn hyblyg. Os ydych chin gweithio oriau afreolaidd, byddwn yn eich cyfeirio at weithwyr syn gweithio oriau tebyg i chi.

Dim ond yn achlysurol y mae gen i gar. Oes modd rhannu o hyd?

Oes, bydd y system yn dod o hyd i bobl syn gallu rhannu chi ar y diwrnodau perthnasol yn unig.

Sut mae cynllunio taith gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Ewch i www.traveline-cymru.info. Fe allwch chi gynllunioch taith o ddrws i ddrws a chymharu amseroedd a phellteroedd y daith mewn car/trn/bws/awyren.

Os oes gennych chi ragor o sylwadau neu gwestiynau cysylltwch Gweinyddwr RhannuCeirCaerdydd ac fe allwn ni gynnwys atebion i unrhyw gwestiynau cyffredin ar y wefan i ddefnyddwyr eraill.

Ond maen rhaid i mi ddefnyddior car!

Lawrlwythwch ein taflen er mwyn gweld pa mor hawdd yw hi i symud tuag at ffordd mwy cynaliadwy o deithio.

Lawrlwytho PDF (442kB)

Gweld mwy o newyddion >

Ymuno fel cyflogwr   Rhowch ddewis teithio ychwanegol ich cyflogeion, a fydd o gymorth i gadw staff ac yn creu cyfleoedd recriwtio newydd fu gynt yn anghyraeddadwy Cynllunio teithiau   Cyngor am fesurau i hyrwyddo teithio cynaliadwy... Cadw Caerdydd yn Symud   Yn eich helpu i gynllunioch taith i Gaerdydd ac o amgylch y Ddinas.
Cysylltwch ni heddiw
Mae ein tm Rhannu Siwrne i Gaerdydd yn barod bob tro i dderbyn eich ymholiadau ach awgrymiadau.
Cadw Caerdydd yn Symud
Ystafell 301, Cyngor Caerdydd
Neuadd y Sir, Glanfar Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW
© Hawlfraint Cyngor Caerdydd 2018. Cedwir pob hawl.
Dyluniwyd gan Peter Gill Datblygwyd gan Jambusters Ltd